Waardasies in Perpektief

Die Groter Oudtshoorn Munisipaliteit het die voorlopige waardasierol bekendgemaak. Daar is die afgelope week weer baie op sosiale media gesê oor waardasies wat glo met 140% gestyg het.
Hier volg inligting sodat daar met perspektief gekyk kan word oor die waardasies:

Wat is die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting?
Die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting, Wet nr 6 van 2004, is nasionale wetgewing wat vereenvoudig is en landswye eenvormigheid en sekerheid bewerkstellig. Dit neem die historiese wanbalanse en die belastinglas op armes in ag.

Wat is die doel van die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting?
• Om munisipaliteite se magte om eiendomsbelasting te hef, te reguleer.
• Om te verseker dat die munisipaliteite ’n regverdige en deursigtige stelsel van vrystelling, verminderings en kortings daarstel d.m.v. munisipale verordeninge en beleid.
• Om voorsiening te maak vir ’n regverdige waardasie van u eiendom.
• Om voorsiening te maak vir ’n stelsel van beswaar en appél ten opsigte van markwaardasies.
• Om te verseker dat almal belas word op ’n regverdige en bekostigbare wyse.

Wat is die belangrikste kenmerke van die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting?
Eiendomme sal volgens markwaarde gewaardeer word, d.w.s. die prys waarop ’n gewillige koper en gewillige verkoper ooreenkom.

Die eenhede van ’n deeltitelkompleks sal afsonderlik gewaardeer word, en elke eienaar sal sy of haar eie eiendombelastingrekening ontvang.

Daar sal meer buigsaamheid aan die dag gelê kan word wanneer armes, persone wat om mediese redes uit diens getreë het en pensionarisse wat binne sekere inkomstegroepe ressorteer om kwytskelding aansoek doen, (slegs vir persone wat die betrokke eiendom bewoon, nie vir onontwikkelende eiendomme nie) asook wanneer verskillende eiendomskategorieë gewaardeer word.

Wat word bedoel met “datum van waardasie”?
Dit is die datum wat op alle waardasies van toepassing is en word deur die Munisipaliteit bepaal. Die waardes moet markwaarde van eiendomme weerspieël soos dit op daardie datum van toepassing is. Die huidige datum van waardasie is 1 Julie 2023, implementering 1 Julie 2024.

Wat is ’n Waardasieperiode?
• Die Wet bepaal dat die munisipaliteit elke vyf tot sewe jaar ’n algemene waardasie moet implementeer. In hierdie waardasieperiode van vyf jaar (2024 – 2029) sal daar jaarliks aanvullende waardasies gedoen word.

• Aanvullende waardasies het betrekking op eiendomme waar veranderinge gedurende hierdie vyf jaar periode plaasgevind het of waar ’n eiendom weggelaat is met die algemene waardasie.
Byvoorbeeld:

  • Nuwe woonhuis of gebou is op ’n lëe erf gebou. (tydens die Algemene waardasie is die eiendom as onbeboud gewaardeer).
  • Halfgeboude gebou is voltooi. (Met die Algemene waardasie is die eiendom as onvoltooid gewaardeer).
  • Aanbouings aan ’n gebou (Met die algemene waardasie is die gebou alleen gewaardeer).
  • Erf is onderverdeel.
  • Erwe wat gekonsolideer is.
  • Sonering van die eiendom wat verander.
  • Nuwe erwe of plase het ontstaan, volgens die her-afbakeningsraad.
  • Natuurramp soos ’n vloed of brand.

Watter voordeel hou die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting vir my in?
Die Wet verseker dat die waardasie van eiendomme meer regverdig en verstaanbaar is, aangesien dit ooreenstem met die werklike markwaarde tydens die waardasieproses.

WAARDASIES
My eiendom is in die afgelope 20 jaar nie verkoop nie, hoe kan die huidige waardasie dan gebasseer wees op verkoopwaarde?
U eiendom word vergelyk met soortgelyke eiendomme wat in u buurt verkoop is.

Watter kriteria word gebruik om die waarde van eiendomme te bereken? Markwaardasies word gebaseer op transaksies tussen gewillige kopers en gewilligeverkopers en die faktore wat sodanige transaksies beinvloed.

FISIESE INSPEKSIE VAN EIENDOMME:

Subparagraaf 45 (2) (a) van die Wet op Eiendomsbelasting, 6 van 2004 beskryf massa waardasies as volg: “Physical inspection of the property to be valued is optional; and (b) comparative analytical and other systems and techniques may be used, including aerial photography and computer- assisted mass appraisal systems or techniques, taking into account changes in technology and valuation systems and techniques.”

Dit beteken die volgende: NIE al die eiendomme in die Groter Oudtshoorn streek gaan besoek word nie en daar sal van alternatiewelike waardasiemetodes gebruik gemaak word.

DEELTITELEIENDOMME

Hoe sal deeltiteleiendomme hanteer word?
Alle gerigstreerde deeltiteleiendomme moet ingevolge die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting afsonderlik gewaardeer word en ’n afsonderlike
eiedomsbelastingrekening moet aan elke geregistreerde eienaar gestuur word, soos alreeds met die 2016 Algemene Waardasie gedoen is.

EIENDOMSBELASTING
Waarom is ’n eiendomsbelastingbeleid nodig?
Ingevolge Artikel 3 van die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting word ’n munisipaliteit verplig om ’n munisipale regulasies beleid vir eiendomsbelasting te hê.

Waarom word Eiendomsbelasting gehef? Munisipaliteite benodig ’n betroubare bron van inkomste sodat hulle basiese dienste kan lewer en hulle taak sodoende verrig. Die inkomste wat deur eiendomsbelasting gegenereer word, word gebruik om dienste te befonds wat tot voordeel van die hele gemeenskap strek. Dit sluit onder andere in die bou en instandhouding van strate, parke, ontspanningsgeriewe, biblioteke en begraafplase, asook die administrasie van die Munisipaliteit.

Wie betaal Eiendomsbelasting?

Tensy anders bepaal, betaal alle eienaars van residensiële, kommersiële, nywerheids, boerdery, landbou, en deeltiteleiendomme eiendomsbelasting. Selfs die regering is nie daarvan gevrywaar nie.

Hoe word Eiendomsbelasting bereken? Ingevolge die Wet op Munisipale Eiendomsbelas-ting word eiendomsbelasting bereken met inagneming van die markwaarde van ’n eiendom.

Watter voordeel hou die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting vir my in?
Die Wet verseker dat die waardasie van eiendomme meer regverdig en verstaanbaar is, aangesien dit ooreenstem met die werklike markwaarde tydens die waardasieproses.

WAARDASIES
My eiendom is in die afgelope 20 jaar nie verkoop nie, hoe kan die huidige waardasie dan gebasseer wees op verkoopwaarde?
U eiendom word vergelyk met soortgelyke eiendomme wat in u buurt verkoop is.

Watter kriteria word gebruik om die waarde van eiendomme te bereken? Markwaardasies word gebaseer op transaksies tussen gewillige kopers en gewilligeverkopers en die faktore wat sodanige transaksies beinvloed.

FISIESE INSPEKSIE VAN EIENDOMME:

Subparagraaf 45 (2) (a) van die Wet op Eiendomsbelasting, 6 van 2004 beskryf massa waardasies as volg: “Physical inspection of the property to be valued is optional; and (b) comparative analytical and other systems and techniques may be used, including aerial photography and computer- assisted mass appraisal systems or techniques, taking into account changes in technology and valuation systems and techniques.”

Dit beteken die volgende: NIE al die eiendomme in die Groter Oudtshoorn streek gaan besoek word nie en daar sal van alternatiewelike waardasiemetodes gebruik gemaak word.

DEELTITELEIENDOMME
Hoe sal deeltiteleiendomme hanteer word?

Alle gerigstreerde deeltiteleiendomme moet ingevolge die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting afsonderlik gewaardeer word en ’n afsonderlike
eiedomsbelastingrekening moet aan elke gere-gistreerde eienaar gestuur word, soos alreeds met die 2016 Algemene Waardasie gedoen is.

EIENDOMSBELASTING
Waarom is ’n eiendomsbelastingbeleid nodig?

Ingevolge Artikel 3 van die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting word ’n munisipaliteit verplig om ’n munisipale regulasies beleid vir eiendomsbelasting te hê.

Waarom word Eiendomsbelasting gehef?

Munisipaliteite benodig ’n betroubare bron van inkomste sodat hulle basiese dienste kan lewer en hulle taak sodoende verrig. Die inkomste wat deur eiendomsbelasting gegenereer word, word gebruik om dienste te befonds wat tot voordeel van die hele gemeenskap strek. Dit sluit onder andere in die bou en instandhouding van strate, parke, ontspanningsgeriewe, biblioteke en begraafplase, asook die administrasie van die Munisipaliteit.

Wie betaal Eiendomsbelasting?
Tensy anders bepaal, betaal alle eienaars van residensiële, kommersiële, nywerheids, boerdery, landbou, en deeltiteleiendomme eiendomsbelasting. Selfs die regering is nie daarvan gevrywaar nie.

Hoe word Eiendomsbelasting bereken?

Ingevolge die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting word eiendomsbelasting bereken met inagneming van die markwaarde van ’n eiendom.

Die eiendomsbelasting word dus bereken deur die waardasie van ’n eiendom te vermeningvuldig met ’n faktor wat gebasseer word op ’n vasgestelde aantal sent in die rand. Dié faktor word bepaal wanneer die munisipale begroting oorweeg en goedgekeur word en dit sal wees soos met 1 Julie 2024. Byvoorbeeld: Waardasie x faktor (c/R) = Bedrag wat betaalbaar is.

Sal my eiendomsbelasting toeneem?
Eiendoms-waardasie vorm die basis waarvolgens eiendombelasting vasgestel word.

Die werklike belastingkoers sal eers bepaal word wanneer die munisipaliteit se begroting vir die betrokke finansiële jaar goedgekeur is. Datum van implementering is 1 Julie 2024.

Waarom het ons verskillende eiendomskategorieë? Die Wet op Eiendomsbelasting magtig die munisipaliteit om differensiële tariewe op verskillende eiendomskategorieë te hef. Dit stel munisipaliteite in staat om die belastinglas eweredig te versprei. Kyk gerus na die Wet op Eiendomsbelasting, hoofstuk 2, nr 8, vir ’n in diepte verduideliking van hierdie tariewe.

Waarom val eiendomme in verskillende kategorieë? Die Wet op Eiendomsbelasting magtig ’n munisipaliteit om verskillende kategorieë eienaars te definieer aan wie korting of vrywaring gegee kan word.

Behoeftiges en ontvangers van ongeskiktheidtoelaes, mits hulle daarvoor kwalifiseer sal byvoorbeeld op ’n korting geregtig wees, terwyl sportliggame en liefdadigheids-diensorganisasies vrywaring sal ontvang mits hulle aan die beleids-kriteria voldoen. (Sien hoofstuk 2 nr 15 van die Eiendomsbelastingwet).

Hoe en wanneer betaal ek Eiendomsbelasting?

• Eiendomsbelasting kan òf in één bedrag betaal word, voor of op die Augustus betaaldatum van die finansiële jaar, òf in maandelikse paaiemente betaal word wat saam met u diensterekening (water en elektrisiteit) aan u gestuur sal word. Betalings kan gedoen word by die munispale kantore, EASYPAY en deur middel van direkte debietorder of internetoorplasings.

• Indien u nie die rekening ontvang het nie, moet u self ’n rekening vanaf die Munisipaliteit aanvra Die nie-ontvangs van ’n rekening vrywaar die eienaar NIE van betaling van sodanige eiendomsbelasting NIE. (Sien : Eiendomsbelastingwet, hoofstuk 3, nr 27 (2) ).

KENNISGEWING VAN WAARDASIE
Wanneer sal die waardasielys vrygestel word?
Daar word beplan om die lys gedurende Maart 2024 vir openbare ondersoek en besware beskikbaar te stel, maar die publiek sal skriftelik en per media in kennis gestel word wanneer dit beskikbaar sal wees.

Hoe sal ek weet wat die nuwe waarde van my eiendom is? Elke geregistreerde eienaar van ’n eiendom sal ’n kennisgewing ontvang wat hom/haar sal verwittig van die vasgestelde waarde van hul eiendom. Indien u teen vroeg Maart 2024 nog geen skrywes vanaf die Munisipaliteit ontvang het nie, moet u asseblief navraag doen by die Waardasie-afdeling.

Waar kan ek uitvind wat die waardasie van ander eiendomme is?
Die waardasielys sal by kantore binne die streek ter insae lê.

Mag ek weier dat ’n waardeerder my eiendom besoek?
Ingevolge artikel 41 van die Wet, mag die munisipale waardeerder, assistent munisipale waardeerder, data-versamelaar of enige persoon wat deur die munisipale waardeerder skriftelik gemagtig is,

a) Tussen 07:30 en 19:00 op enige dag, behalwe ’n Sondag of op ’n openbare vakansiedag, toegang verkry tot enige eiendom binne die munisipale area wat ingevolge die Wet waardeer moet word; en

b) Daardie eiendom vir waardasie doeleindes, inspekteer.
Daar moet kennis geneem word, dat wanneer die munisipale waardeerder, assistent munisipale waardeerder, data-versamelaar of enige persoon wat deur die munisipale waardeerder skriftelik gemagtig is, enige eiendom betree:

a) op aanvraag deur die persoon wat daardie eiendom besit, sy of haar identiteitskaart moet toon; en

b) deur ’n tolk vergesel kan word of enige ander persoon wie se hulp redelikerwys benodig word in sulke omstandighede

BESWARE EN APPèLLE
Wat moet ek doen as ek ontevrede is met die waardasie?

Indien u van mening is dat u eiendom oor- of onderwaardeer is, kan u op die voorgeskrewe vorm beswaar aanteken. Diè vorm is by die munisipaliteit verkrygbaar of kan van die munisipale webtuise afgelaai word. Indien u geen toegang tot die Internet het nie kan u die waardasiekantoor skakel.

Hoe teken ek beswaar aan?
U kan die voorgeskrewe vorm voltooi en per hand by die waardasieafdeling van die munisipaliteit indien. Die munisipale waardeerder sal dan u beswaar oorweeg en uitsluitsel gee daaroor.

Wat gebeur indien ek nie met die verduideliking tevrede is nie?
U mag teen die waardasie appèlleer. Dit sal deur die Waardasie-appèlraad aangehoor word.
Hierdie raad is ’n tribunaal wat deur die Provinsiale Regering aangestel word.

Hoe moet ek te werk gaan om appèl aan te teken?
U sal saam met die uitslag van u beswaar, besonderhede hieroor ontvang.

Slegs eienaars wat beswaar aangeteken het teen die waardasie sal toegelaat word om met die appèlproses voort te gaan.

ALGEMEEN
KOSTE:

Die Algemene Waardasie van eiendomme is ’n baie duur proses. Wanneer ’n Appèlraad uitspraak lewer, kan dit stellig gelas dat ’n billike fooi gehef word om die munisipaliteit gedeeltelik òf ten volle te vergoed indien dit blyk dat die appellant nie ter goeder trou opgetree het nie. Sien: Eiendomsbelasting Wet, Hoofstuk 4, seksie 42 (2).

HULP AAN PERSONE WAT NIE KAN LEES NIE OF SKRYF NIE:
’n Munisipale Bestuurder moet hulp verleen aan ’n beswaarmaker om ’n beswaar in te dien indien hy/sy nie kan lees of skryf nie.

Persone wat sodanige hulp verlang, word versoek om vroegtydig met die waardasiekantoor in verbinding te tree. (Deur Heinrich Bosman)