Amnestietydperk vir bouplanne

DIE Oudtshoorn Munisipaliteit het op 31 Januarie 2020 ’n kennisgewing gepubliseer waar daar ’n amnestietydperk aangekondig word.

Hierdie amnestie het betrekking op die onwettige bouwerk of ongemagtigde grondgebruik wat geskied het voor 1 Januarie 2020. Die munisipaliteit gee eiendomeienaars die geleentheid om alle onwettige of ongemagtigde grondgebruike te wettig.

Die amnestie verstryk op 31 Julie 2021.

’n Strydigheidsheffing ten opsigte van ongemagtigde grondgebruik en/of ’n addisionele tarief wat gelykstaande is aan 4 maal die bouplanfooi, is ook betaalbaar ten opsigte van ongemagtigde bouwerk.

Laasgenoemde addisionele tariewe word egter tydens die amnestieperiode kwytgeskeld. Slegs die standaardtariewe is dus betaalbaar ten opsigte van ongemagtigde strukture.

Dit is hier waar baie van die Groter Oudtshoorn se inwoners, asook die boere in die omgewing aangesien hulle ook onder munisipale gebied resorteer, moet kennis neem.

Die eienaars van veral ou huise moet gaan seker maak of daar wel planne is van hul eiendom by die bou-afdeling van die munisipaliteit. Terwyl jy navraag by die bou-afdeling doen, vind sommer ook uit as wat jou eiendom(me) geregistreer is – hetsy residensieel of besigheid.

Indien die eienaar wel beskik oor ’n goedgekeurde plan moet hulle ’n afskrif by die munisipaliteit indien.

Die eienaars van geboue/strukture ouer as 60 jaar waarvan daar geen bouplanne is nie, moet planne laat optrek en by die munisipaliteit indien vir goedkeuring. Die normale bouplanfooi sal gehef word.

Indien daar geen planne by die munisipaliteit is nie, sal die eienaar ’n stel planne moet laat optrek en indien by die munisipaliteit met die nodige planfooie wat van toepassing is. Die huidige planfooi is R25 per m² (BTW ingesluit).

Jou bouplan aansoek bestaan uit die volgende:
• Bouplan opgestel deur ’n geregi-streerde tekenaar/argitek;
• Drie stelle bouplanne waarvan een in kleur moet wees;
• Munisipale aansoekvorm;
• SACAP (South African Council of Architects Professionals) vorm;
• SANS (South African National Standards) vorm; en
• Munisipale fooie.

Let wel: Hierdie vorms moet deur die geregistreerde persoon voltooi word.

Dien aansoek in by die bou-afdeling te St Johnstraat 92, Oudtshoorn.
Wenk vir nuwe kopers – maak seker daar is ’n plan by die munisiapliteit voordat jy koop anders gaan jy verantwoordelik gehou word vir die kostes van daardie aansoek om bouplanne in te dien.

Indien jy die boulyn oorskrei en die grond verkeerdelik gebruik het, moet jy eers aansoek doen en goedkeuring kry by stadsbeplanning alvorens jou bouplanne goedgekeur gaan word.

Grondgebruike op eiendomme wat on-gemagtig gebruik word, word nie outomaties goedgekeur nie. Dit moet nog steeds aan die Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde voldoen, asook die Oudtshoorn Munsipalitiet: Verordening op Munisipale Grondgebuikbeplanning, 2016 (soos gewysig). (Deur Heinrich Bosman)
Die beste is om met stadsbeplanning in aanraking te kom om eers ’n evaluasie te kom doen en die proses aan jou te verduidelik.
Indien die eiendomeienaar nie die amnestietydperk gebruik om wettig te word nie, gaan hy/sy ’n boete moet betaal wat vier maal die bouplanfooi is. (Bv: Bouplanfooi is R2500, boete gaan dus R10000 wees. Totaal is dan R12500.)