Die Bloed van Jesus

Foto Canva

Die bloed van Jesus is die enigste oplossing vir ons grootste probleem. Ons is gebore in ’n gevalle wêreld, bestem om ’n sondige lewe te lei sonder hoop op verlossing. Sonde en dood het vinnig deel van ons lewens geword, wat ons elke dag nader aan die ewige verdoemenis gebring het.

Selfs ons eie wil, geskei van God, het ons grootste vyand geword, wat ons op ’n dwaalspoor gelei het. Sonder die verlossende krag van Jesus Christus se bloed, was ons gedoem. God het egter sy liefde vir ons getoon deur Christus te stuur om vir ons te sterf terwyl ons nog sondaars was: “maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was” (Romeine 5:8 AFR83).

Ons is in staat om die omvang van Jesus se optrede vir ons ten volle te begryp en te waardeer deur na die kruis te kyk. Dit laat ons die realiteit van ons lewens wat deur Jesus gered word, begryp.

 1. Die bloed van Jesus Christus besit die krag om te versoen.
  Die bloed van Jesus Christus het ’n krag, wat enige ander krag wat ooit op aarde vrygelaat is vervang en kragteloos maak. Die kosbare bloed van Jesus mag nie geminag of gering geskat word nie. Die bloed reinig ons, beskerm ons en genees ons. Dis die waarborg van ons geloof en stel ons in staat om die seëninge van God ons eie te maak: En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die twee deurposte en aan die bo-drumpel, aan die huise waarin hulle dit eet (Exodus 12:7).

  Hebreërs 10:19: “Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom [genadetroon] in te gaan deur die bloed van Jesus.” (AFR83).

  2 Kor 5:18-19: “En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.” (AFR83).
 2. Die krag van Jesus Christus se bloed is in staat om sondes te vergewe.
  Die bloed van Jesus Christus is die enigste ding wat ons sondes kan vergewe. In Romeine 3:25-26 word gesê dat God Jesus as ’n versoening deur geloof in sy bloed voorgestel het, om sy geregtigheid te verkondig en vorige sondes te vergewe. In Matteus 26:28 sê Jesus dat sy bloed die bloed van die nuwe testament is, wat uitgestort is tot vergifnis van sondes.
 3. Die bloed van ons Here Jesus Christus het die krag om te regverdig.
  Deur die krag van Jesus se bloed, wat ons regverdig, word ons met God versoen en gered van die gevolge van sonde: “Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn” (Romeine 5:9 AFR83).
  Sonder die bloed van Jesus Christus sou geen sondaar ooit voor God geregverdig kon word nie. Ons word geregverdig deur Sy bloed! Baie Jode het gedink hulle is geregverdig omdat hulle Abraham se nageslag in die vlees was. Daar is niemand wat regverdig is nie. Wat het die krag om sondaars te regverdig? Die bloed van die sondelose Seun van God is die enigste grond vir ons regverdigmaking.
 4. Die krag van redding word gevind in die bloed van Christus.
  “omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,” (1 Petrus 1:18-19 AFR83).
  Jy is nie gered deur aardse besittings soos silwer en goud, of deur die leë tradisies van jou voorvaders te volg nie. In plaas daarvan is jy verlos deur die kosbare bloed van Christus, wat rein en sonder sonde was.

  Dit wys die diepte van ons natuurlike slawerny aan sonde, met geen manier om onsself te red nie. Die enigste ding wat waardevol genoeg was om die mens se siel uit die hel te red, was die kosbare bloed van JESUS. Die Griekse term [λυτρόω] wat hier gebruik word, verwys na die versekering van lewe vir ‘n gevangene of die koop van vryheid vir ‘n slaaf teen ‘n spesifieke prys. Ons is almal slawe van sonde.
 5. Die bloed van Christus het koopkrag
  “Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het” (Handelinge 20:28 AFR83). Jesus het ’n groot prys vir die kerk betaal. Hy was mal daaroor en het hom daaraan gewy. Hy het dit met sy bloed gekoop.
  Niks anders kon ons loskoop van die hel, behalwe die kosbare, dierbare bloed van Jesus nie. Dit is die sterkste koopkrag wat daar nog ooit was.
 6. Die bloed van Christus besit die krag om lewe te gee.
  Jesus het toe vir die skare gesê: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom” (Joh. 6:53-56 AFR83).

  Romeine 3 en Jakobus 2, maak dit duidelik dat alle sonde dodelik is aangesien dit die wraak van God op ons uitroep. Dit is duidelik dat alle mense sondig en onder die vloek van die wet is, wat beteken dat hulle die wraak van God in die gesig staar. Die hele konsep van die sonde wat tot die dood lei, word aan ons verduidelik in 1 Johannes 5:12,13: “Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God” (AFR83). Sonder die bloed van Christus, daar geen lewe is nie.
 7. Die bloed van Christus besit die krag om sonde te vergewe.
  God vergewe sonde op grond van die kragtige bloed van Christus. Sonder die gestorte bloed van ons dierbare Verlosser kan daar geen vergifnis van sonde vir jou wees nie.
  Paulus stel dit duidelik in sy brief aan die gemeente in Efese wanneer hy sê: “In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,” (Efesiërs 1:7 AFR83). Benewens die stelling dat ons deur die bloed van Christus verlos is, bevestig Paulus ook dat ons vergifnis van sondes deur daardie selfde bloed verkry.
 8. Die bloed van Christus het heiligmakende krag.
  Die bloed van Christus het die krag om te heilig. Dit is die rede waarom Jesus buite die poort gely het – om die mense deur sy bloed te heilig. Hy het sy volk heilig gemaak deur sy bloed te vergiet. Die daad van heiligmaking is nou verwant aan heiligheid, aangesien die woord self van dieselfde wortel as heilig afgelei is. Daarom het Christus sy volk geheilig deur sy eie bloed te offer.

  “Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gely om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig” (Hebreërs 13:12).

Gevolgtrekking
Daar is ’n kloof tussen die hemel en die hel bekend as die kloof van die ewigheid, wat onmoontlik is om te oorbrug. Daarteenoor kan die kloof tussen hemel en aarde, bekend as die kloof van tyd, deur die offer van Jesus Christus oorbrug word. Uiteindelik sal jy God in die oë moet kyk en vir jou dade moet antwoord, so jy kan nie aanspraak maak op onkunde nie. Die kruis verteenwoordig verlossing, en aan die ander kant van die kruis staan Jesus, ons Verlosser, wat ons lewens kan transformeer.

Die krag van oorwinning word gevind in die bloed van Jesus Christus. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie” (Openbaring 12:11 AFR83). Wat ’n wonderlike verkondiging! “Hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam!” (Deur Pastoor Pieter Westley)