Oudtshoorn Gemeenskapsinisiatief (OGI) onttrek uit koalisie met die ANC en vyf ander

Colan Sylvester het uit sy pos as speaker bedank. Foto: Die Hoorn

Die Oudtshoorn Gemeenskapsinisiatief (OGI) het besluit om alle bande met die koalisie wat die Groter Oudtshoorn-raad beheer, te verbreek. Die koalisie het bestaan uit ses partye – die ANC, Icosa, OGI, die Advieskantoor, die Patriotic Alliance en Suid-Kaap Saamstaan. Colan Sylvester van OGI het ook as speaker bedank.

OGI verduidelik die party se besluit in ‘n persverklaring wat vanaand aan Die Hoorn gestuur is. Hier volg die persverklaring oor die party se besluit om te onttrek:

Hierdie besluit is deur middel van ‘n skrywe aan die ANC Streek en Provinsiale leierskap gekommunikeer. Die ander koalisievennote is ook van die besluit ingelig.

Die OGI Exco en breër bestuur het net na die verkiesing op 1 November 2021 besluit om in koalisie te gaan met die ANC , SAAMSTAAN,ICOSA, Patriotic Alliance en die Dysselsdorp Advieskantoor omdat ons geglo het dat dit die party die geleentheid sou gee om dienste te lewer aan ons kiesers en ook die geleentheid sou skep om dienslewering in die dorp te verbeter en korrupsie teen te werk.

Die partye het ooreengekom dat ‘n koalisie ooreenkoms saamgestel, bespreek en aanvaar sal word. Dit sou die basis vorm vir samewerking en struktuur vir die koalisie. ‘n Konsep ooreenkoms is deur OGI saamgestel en met ander partye bespreek. ‘n Konsep ooreenkoms van die ANC is ook in aanmerking geneem met die saamstel van ‘n finale konsep ooreenkoms.

Probleme binne die nuutgestigde koalisie het baie gou kop uitgesteek as gevolg van die volgende gebeure:
● Die koalisie ooreenkoms is nooit deur die partye geteken nie. Verskillende verskonings en vertragings is hiervoor ge-opper.
● Icosa en ANC het van vergaderings weggebly sonder kennisgewing en verskoning. Hulle het slegs bygewoon wanneer dit hulle sou pas.
● Geen koukus vergaderings is gehou voor raadsvergaderings nie.
● Die agenda vir raadsvergaderings is nie vooraf in die koalisie bespreek en gefinaliseer nie.
● Bilaterale ooreenkomste tussen die ANC as senior vennoot, die P.A. en ANC en Icosa is nooit aan die koalisie vennote bekend gemaak nie.
Ander bekommernisse wat na vore gebring is:
● Onwettige inmenging deur koalisie vennote in die opstel van tenders
● Eensydige salaris aanpassing van 5 werkers se salarisse deur die waarnemende Munisipale Bestuurder sonder dat enige administratiewe prosedure gevolg is.
● Aandrang van koalisie vennote op poste (politieke aanstellings) waarvoor nie begroot is nie.
● Die raadsvergadering van 17 Desember het besluit om die kontrak van die waarnemende munisipale bestuurder te beëindig. 

Hierdie besluit is deur die raad verander by ‘n spesiale raadsvergadering op 22 Desember 2021 sonder dat die besluit van 17 Desember teruggetrek is.
Op 22 Desember 2021 het OGI se Uitvoerende Bestuur, na konsultasie met die volle bestuur besluit om die Party se lidmaatskap van die Koalisie te beëindig. Daar is ook besluit dat Mnr Colan Sylvester as Speaker van die Oudtshoorn Stadsraad sal bedank. 

Hierdie Bedankingsbrief is vroeër hierdie week aan die waarnemende Munisipale Bestuurder, Mnr Walter Hendricks gestuur. 

Mnr Sylvester sê in sy bedankingsbrief dat volgens die Plaaslike Munisipale Wetgewing dat Raadslede die funksies van hul amp in goeder trou, eerlik en op ‘n deursigtige wyse moet uitvoer, ten alle tye in die beste belang van die munisipaliteit op moet tree en op so ‘n wyse dat die geloofwaardigheid en integriteit van die munisipaliteit nie benadeel word nie.

Dit gaan voort deur dit voor te skryf dat ’n Raadslid nie mag inmeng in die bestuur of administrasie van enige departement van die munisipale raad tensy gemandateer deur die raad of bydra tot wanadministrasie in die raad.

– ‘n Raadslid mag nie die posisie of voorregte van ‘n raadslid, of vertroulik, gebruik nie, inligting verkry as ‘n raadslid, vir private gewin of om hom of haar of ‘n ander persoon onbehoorlik te bevoordeel. 

Volgens Mnr Sylvester het gebeure in die eerste twee maande van die nuwe Oudtshoorn Raad, wat dui op verbreking van die Plaaslike Owerheid wetgewing en die Grondwet waarvoor Suid Afrikaners hard geveg het en sommige hulle lewens verloor het. Dit hom genoop om sy Bedanking in te dien.

OGI sal deel vorm van die opposisie in die Oudtshoorn Raad en ons kiesers in lig oor gebeure in die Raad. Ons sal ‘n Waghond rol speel om te verseker dat die bronne en dienste van die Munisipaliteit nie misbruik en verkeerd aangewend word deur mense vir hulle eie gewin.

Ons sal ons kiesers en die gemeenskap ingelig hou en saam met die mense van Oudtshoorn verseker dat korrupsie vasgevat word en korrupte Raadslede en Amptenare vervolg word. 

Dit is die Mandaat en die vertroue wat die Kiesers van Oudtshoorn in ons gestel het. Oudtshoorniete word aangemoedig om saam te werk om ons dorp terug te neem en te verseker dat dit werk vir al sy inwoners.

1 Comment on "Oudtshoorn Gemeenskapsinisiatief (OGI) onttrek uit koalisie met die ANC en vyf ander"

  1. R. Heiberg | 18/01/2022 at 08:28 |

    Tragies dat so ‘n mooi dorp deur onbevoegde narre afgetakel word. Dat die narre wel verkies is verwys uiteraard na die kiesers wat hulle genomineer en ingestem het.

Comments are closed.